Thursday, May 26, 2011

分享_粤語淨化歌曲(三)


Dou   Sam   Soeng    Pou    Zyu
道心常抱住

()
  sai     jin   sat   zok   zan  hung jyun           liu   dyun   sai  gaan   sam   ci
誓言實作真宏願  了斷世間深痴
waai zoek  gwong bok   zi     jit     oi               ji    jung   gon daam  ziu
懷著廣博之熱愛  義勇肝膽照
   zi     gei   cam    jyu
知己尋遇

()
 cam   kau    fat   faat   bat   jung    ji              fai    zeon  cin   bun  sam    si
尋求佛法不容易  費盡千般心思
 naan  dou   zan  zing    zi      ji      lei              fei   ging  gyun   ho   gou
難道真正之義理  非經卷可告
   zi   caam   jyun   ji
自參玄義

()
  gin    sau    zan    zi            zeon  gun    bin  wun  mou cing    sai    si
堅守真志  盡管變換無情世事
   jik      jiu    gin    ci            dou    zan    lei     sat  naan  kau   zoi    jyu
亦要堅持  道真理實難求再遇

()
 cam   kau    fat   faat   bat    jung    ji             fai   zeon   cin  bun   sam   si
尋求佛法不容易  費盡千般心思
  wai   mong  zan  zing  sau   si   zung          faan  gun   zyu   gei   caat
惟望真正修士眾  反觀諸己察
 dou  sam  soeng  pou  zyu
道心常抱住
順序:()-->()-->()-->()-->()-->()-->()


Mou     Juk     Sing     Zi     Seon
無慾性自純

()
soeng cyun    ji    lei        zan   sing   mat  mong   sau  kwai   sat  zok   sam   jau mong
常存義理 真性勿忘 守軌實作心休妄
    ji      lei     ji    hang  lik zang hoeng soeng        cin   tou   pang    zi   cong
依理而行力爭向上  前途憑自闖
 jin    dou   ming   lei    sin   heoi  ce   pong           zong  zi  jing  zeon  fan fong hoeng
研道明理先去邪旁  宗旨認準分方向
  jau    tou   kei   dak   sam  hoeng  ji            zing   lei  ping  soeng   si   gwat  gon
休圖奇特心向異  正理平常是骨幹

()
  jiu   zing   zik   mou   hei            zan    lei    jan  sam soeng
要正直無欺  真理印心上
 caat    si   gang  ming  cing         gwo  dyun  jau  zyu  zoeng
察事更明清  果斷有主張
   ji    cek     zi     zi     sam   joeng           pou   sau  dou   miu  gin  zong
以赤子之心樣  抱守道苗堅壯

()
 jan   mou  juk  zoeng bun sing seon loeng            tin   zan   wut   put  sam  hoi   long
人無慾障本性純良  天真活潑心開朗
  bat   tou   ming zoek  lyun  au zoeng         jyun ming  miu  jau  mut  heoi soeng
不圖名著戀偶像  圓明妙有沒虛相
                                                                                                       
()
  bat   tou   ming zoek  lyun  au zoeng         jyun ming  miu  jau  mut  heoi soeng
不圖名著戀偶像  圓明妙有沒虛相
順序:()-->()-->()-->()-->()-->()


Maan     Tin    Fung    Jyu  Hoeng    Cin    Hang
漫天風雨向前行
調寄﹕紫釵

                   Ng~~          Mei        zung            gip~      cung~      cung
:~~-  ~~ 
                  Wai~     Wong~    gong~      dou     faa~      mai~     zeon
   ~~~道化~~
                   taam   can    zuk~        zi             zeoi~       hung~      can
:貪嗔俗~  ~~ 
                  leon~       wui~      zok~       jip     naan   ciu    sang   sei    gaai
   ~~~業難超生死界

                   dei     wai     tin        ceoi      si~     zoeng~      gan
:地毀天-摧時~~ 
                  sau    san    laap        dak    hou~       si~          fan
   修身立-德好~~
                     jat       zi~~          dim             Lou    Zou      ci~       waai
:一指~~  老祖慈~ 
                    se      cat     fan   sing    jyu           waan   saam   fan    jip    zaai
   赦七分剩餘  還三分業債

                  gin~       ding   kyut    sam            faat    fan    tou~     koeng
:~定決心  發憤圖~
                   kin   sing    hip   baan   faan  gaa hoeng
   虔誠協辦返家鄉
                  taam  can   zoen   heoi   cing           heoi  mong  cyun      sing
:貪瞋盡去清  去妄存~
                 soeng  cyun   zan    ji     waai    pou   cung   tin     zi
   常存真義懷抱沖天志

                   laap     zi     sau     zan             wui         tin       soeng
:立志修真  ~~
                    bat     ho    zoi     mai   lyun    gaa      jing      zoeng
   不可再迷戀假~~
                   zan   sam    sat     ji       sau             zing     gei    sing         jan
:真心實意修  正己成~
                  saam    si      zo    hang   laap   gung   siu   jip  zoeng
   三施助行立功消業障

                   sau    gei    zeon~    sam             pou~       sing      hang
:修己盡~  ~- 
                   faan   bun  waan  jyun  tung  dang   tin   wik   gaai
   返本還原同登天域界

Zan     Sau    Naa     Geoi    Waang     Jik     Co
真修哪懼橫逆挫
調寄﹕小李飛刀
()
naan   dak    ci   sang   hou   fuk   hei            jyun  gwaan  ci  zung  ho  dim   po
難得此生好福氣  玄關始終可點破
 dak   sam  faat  fuk   ming  gau  ngo           zeon    ci   sang   nou   lik  zing  gwo
得心法復明舊我  盡此生努力證果

()
  si   gwong cung cung  fei  ban  gwo           mui  faa  fung  zung  hing hoeng bo
時光匆匆飛奔過  梅花風中馨香播
 haau  fung laang  jit sing  mei  laang         zan    sau   naa  geoi  waang  jik    co
考風冷熱誠未冷  真修哪懼橫逆挫

()
  jyu   mai   go   wing  bat  gou coeng            cin    cing   lou    bit    jau   lin    mo
愚迷歌永不高唱  前程路必有煉磨
 zeon   se   sam   zung   ci   jyun            hau   git   gwo   gam  mei   miu  cyu   do
盡捨心中痴怨  後結果甘美妙處多

()
 jan   sang  cung   cuk  taan  noi    ho          naan  dak     zi    sik     sau   sam    fo
人生匆促嘆奈何  難得知悉修心課
zoeng  siu  ngo   jyun  sing  daai  ngo            ci    sang     ji     si   mou  ham  gwo
將小我完成大我  此生已是無憾過

()
zoeng  siu  ngo   jyun  sing  daai  ngo            ci    sang     ji     si   mou  ham  gwo
將小我完成大我  此生已是無憾過
順序:()-->()-->()-->()-->()-->()-->()

Haau       Si          Zi       Jyun      Zok
效師志願作
調寄:星夜離別
             ngaan  hon   sai   gaai   do   bin   gang     cong  sang   fu   tung  hou   gip  zang
:眼看世界多變更 蒼生苦痛浩劫增
               baak  bun  haau  mo   san   bik  gan        bei  tung   leoi  naan gam
   百般考魔身逼近 悲痛淚難禁
                cin   jyun    ok    jan     je     zoi   wan       jyun  zaai  jip  zoeng naan   zi   man
   前緣惡因惹災運 冤債孽障難自泯

               mok    fu    mut   wan         taap  bou   cin  hang
:莫負末運  踏步前行
                 zi     gok    liu    cin~     can            zan   sik  gaai gwong
   自覺了前~  珍惜佳光
                sik    gei  caam   gau            fuk     zi       lai     ji~~        jan
   識機參究  復智禮義~~
               gaak  mat  ceoi   mai   sau  sing  haau   si     zi         zing   gau  maan        man
   格物除迷修性師志 拯救萬~~

                 zai    sai    gau   zung  zin   oi    sam         sam  dang  pou ziu  maan  sai   jan
:濟世救眾展愛心 心燈普照萬世欣
                sei    hoi   jat   sam   sam  soeng gan         si     zi    sai   naan   mit   man
   四海一心心相近 矢志誓難滅泯
                kan hang  caam  goi  zeon  bun  fan        zan    lei    sin   faat   tung  fat  tung
   勤行懺改盡本份 真理善法同佛印

                bou   bou soeng  daat  sat  sin   miu  hang     hou   hei   bo   dou   wang
:步步上達實善妙行 浩氣播道宏
                 ze     gaa    sau    zan   fu    hoi    ciu    tyut      jing   lei    pou   dou  hang
   借假修真苦海超脫 認理抱道恆

                zung   jyu   mai   tou  fung  jyu  ding    gin    zi         zan  sam   zo  dou   wang
:縱遇迷途風雨定堅志 真心助道宏