Monday, January 28, 2013

孔孟聖道歌

Kong  Meng Sheng Dao       ji    wang  chuan  zong             Yao   Shun    Yu    Tang   Wen   Wu   Zhou  Gong
孔孟聖道繼往傳宗  堯舜禹湯文武周公
  wei     jing    wei       yi      yun   zhi      jue    zhong              ke     ming    jun      de     wan   shi    cheng   song
唯精唯一允執厥中  克明峻德萬世稱誦
  tian     yun    die   zhuan   zhen     ru     fu     xing                 ri      yue      pu     zhao     tian    xia     wei    gong
天運迭轉真儒復興  日月普照天下為公
   ge       zhi   cheng  zheng   xiu     qi    zhi   ping                   ren      yi       shi      jian    shi      jie     da       tong
格致誠正修齊治平  仁義實踐世界大同