Thursday, May 26, 2011

分享_粤語淨化歌曲(三)


Dou   Sam   Soeng    Pou    Zyu
道心常抱住

()
  sai     jin   sat   zok   zan  hung jyun           liu   dyun   sai  gaan   sam   ci
誓言實作真宏願  了斷世間深痴
waai zoek  gwong bok   zi     jit     oi               ji    jung   gon daam  ziu
懷著廣博之熱愛  義勇肝膽照
   zi     gei   cam    jyu
知己尋遇

()
 cam   kau    fat   faat   bat   jung    ji              fai    zeon  cin   bun  sam    si
尋求佛法不容易  費盡千般心思
 naan  dou   zan  zing    zi      ji      lei              fei   ging  gyun   ho   gou
難道真正之義理  非經卷可告
   zi   caam   jyun   ji
自參玄義

()
  gin    sau    zan    zi            zeon  gun    bin  wun  mou cing    sai    si
堅守真志  盡管變換無情世事
   jik      jiu    gin    ci            dou    zan    lei     sat  naan  kau   zoi    jyu
亦要堅持  道真理實難求再遇

()
 cam   kau    fat   faat   bat    jung    ji             fai   zeon   cin  bun   sam   si
尋求佛法不容易  費盡千般心思
  wai   mong  zan  zing  sau   si   zung          faan  gun   zyu   gei   caat
惟望真正修士眾  反觀諸己察
 dou  sam  soeng  pou  zyu
道心常抱住
順序:()-->()-->()-->()-->()-->()-->()


Mou     Juk     Sing     Zi     Seon
無慾性自純

()
soeng cyun    ji    lei        zan   sing   mat  mong   sau  kwai   sat  zok   sam   jau mong
常存義理 真性勿忘 守軌實作心休妄
    ji      lei     ji    hang  lik zang hoeng soeng        cin   tou   pang    zi   cong
依理而行力爭向上  前途憑自闖
 jin    dou   ming   lei    sin   heoi  ce   pong           zong  zi  jing  zeon  fan fong hoeng
研道明理先去邪旁  宗旨認準分方向
  jau    tou   kei   dak   sam  hoeng  ji            zing   lei  ping  soeng   si   gwat  gon
休圖奇特心向異  正理平常是骨幹

()
  jiu   zing   zik   mou   hei            zan    lei    jan  sam soeng
要正直無欺  真理印心上
 caat    si   gang  ming  cing         gwo  dyun  jau  zyu  zoeng
察事更明清  果斷有主張
   ji    cek     zi     zi     sam   joeng           pou   sau  dou   miu  gin  zong
以赤子之心樣  抱守道苗堅壯

()
 jan   mou  juk  zoeng bun sing seon loeng            tin   zan   wut   put  sam  hoi   long
人無慾障本性純良  天真活潑心開朗
  bat   tou   ming zoek  lyun  au zoeng         jyun ming  miu  jau  mut  heoi soeng
不圖名著戀偶像  圓明妙有沒虛相
                                                                                                       
()
  bat   tou   ming zoek  lyun  au zoeng         jyun ming  miu  jau  mut  heoi soeng
不圖名著戀偶像  圓明妙有沒虛相
順序:()-->()-->()-->()-->()-->()


Maan     Tin    Fung    Jyu  Hoeng    Cin    Hang
漫天風雨向前行
調寄﹕紫釵

                   Ng~~          Mei        zung            gip~      cung~      cung
:~~-  ~~ 
                  Wai~     Wong~    gong~      dou     faa~      mai~     zeon
   ~~~道化~~
                   taam   can    zuk~        zi             zeoi~       hung~      can
:貪嗔俗~  ~~ 
                  leon~       wui~      zok~       jip     naan   ciu    sang   sei    gaai
   ~~~業難超生死界

                   dei     wai     tin        ceoi      si~     zoeng~      gan
:地毀天-摧時~~ 
                  sau    san    laap        dak    hou~       si~          fan
   修身立-德好~~
                     jat       zi~~          dim             Lou    Zou      ci~       waai
:一指~~  老祖慈~ 
                    se      cat     fan   sing    jyu           waan   saam   fan    jip    zaai
   赦七分剩餘  還三分業債

                  gin~       ding   kyut    sam            faat    fan    tou~     koeng
:~定決心  發憤圖~
                   kin   sing    hip   baan   faan  gaa hoeng
   虔誠協辦返家鄉
                  taam  can   zoen   heoi   cing           heoi  mong  cyun      sing
:貪瞋盡去清  去妄存~
                 soeng  cyun   zan    ji     waai    pou   cung   tin     zi
   常存真義懷抱沖天志

                   laap     zi     sau     zan             wui         tin       soeng
:立志修真  ~~
                    bat     ho    zoi     mai   lyun    gaa      jing      zoeng
   不可再迷戀假~~
                   zan   sam    sat     ji       sau             zing     gei    sing         jan
:真心實意修  正己成~
                  saam    si      zo    hang   laap   gung   siu   jip  zoeng
   三施助行立功消業障

                   sau    gei    zeon~    sam             pou~       sing      hang
:修己盡~  ~- 
                   faan   bun  waan  jyun  tung  dang   tin   wik   gaai
   返本還原同登天域界

Zan     Sau    Naa     Geoi    Waang     Jik     Co
真修哪懼橫逆挫
調寄﹕小李飛刀
()
naan   dak    ci   sang   hou   fuk   hei            jyun  gwaan  ci  zung  ho  dim   po
難得此生好福氣  玄關始終可點破
 dak   sam  faat  fuk   ming  gau  ngo           zeon    ci   sang   nou   lik  zing  gwo
得心法復明舊我  盡此生努力證果

()
  si   gwong cung cung  fei  ban  gwo           mui  faa  fung  zung  hing hoeng bo
時光匆匆飛奔過  梅花風中馨香播
 haau  fung laang  jit sing  mei  laang         zan    sau   naa  geoi  waang  jik    co
考風冷熱誠未冷  真修哪懼橫逆挫

()
  jyu   mai   go   wing  bat  gou coeng            cin    cing   lou    bit    jau   lin    mo
愚迷歌永不高唱  前程路必有煉磨
 zeon   se   sam   zung   ci   jyun            hau   git   gwo   gam  mei   miu  cyu   do
盡捨心中痴怨  後結果甘美妙處多

()
 jan   sang  cung   cuk  taan  noi    ho          naan  dak     zi    sik     sau   sam    fo
人生匆促嘆奈何  難得知悉修心課
zoeng  siu  ngo   jyun  sing  daai  ngo            ci    sang     ji     si   mou  ham  gwo
將小我完成大我  此生已是無憾過

()
zoeng  siu  ngo   jyun  sing  daai  ngo            ci    sang     ji     si   mou  ham  gwo
將小我完成大我  此生已是無憾過
順序:()-->()-->()-->()-->()-->()-->()

Haau       Si          Zi       Jyun      Zok
效師志願作
調寄:星夜離別
             ngaan  hon   sai   gaai   do   bin   gang     cong  sang   fu   tung  hou   gip  zang
:眼看世界多變更 蒼生苦痛浩劫增
               baak  bun  haau  mo   san   bik  gan        bei  tung   leoi  naan gam
   百般考魔身逼近 悲痛淚難禁
                cin   jyun    ok    jan     je     zoi   wan       jyun  zaai  jip  zoeng naan   zi   man
   前緣惡因惹災運 冤債孽障難自泯

               mok    fu    mut   wan         taap  bou   cin  hang
:莫負末運  踏步前行
                 zi     gok    liu    cin~     can            zan   sik  gaai gwong
   自覺了前~  珍惜佳光
                sik    gei  caam   gau            fuk     zi       lai     ji~~        jan
   識機參究  復智禮義~~
               gaak  mat  ceoi   mai   sau  sing  haau   si     zi         zing   gau  maan        man
   格物除迷修性師志 拯救萬~~

                 zai    sai    gau   zung  zin   oi    sam         sam  dang  pou ziu  maan  sai   jan
:濟世救眾展愛心 心燈普照萬世欣
                sei    hoi   jat   sam   sam  soeng gan         si     zi    sai   naan   mit   man
   四海一心心相近 矢志誓難滅泯
                kan hang  caam  goi  zeon  bun  fan        zan    lei    sin   faat   tung  fat  tung
   勤行懺改盡本份 真理善法同佛印

                bou   bou soeng  daat  sat  sin   miu  hang     hou   hei   bo   dou   wang
:步步上達實善妙行 浩氣播道宏
                 ze     gaa    sau    zan   fu    hoi    ciu    tyut      jing   lei    pou   dou  hang
   借假修真苦海超脫 認理抱道恆

                zung   jyu   mai   tou  fung  jyu  ding    gin    zi         zan  sam   zo  dou   wang
:縱遇迷途風雨定堅志 真心助道宏

Tuesday, May 24, 2011

分享_粤語淨化歌曲(二)daan  hek   sou    coi     do   mei   mei           san   jaa   cing  hau   jaa   zing  
但吃素菜多美味  身也清口也淨
 wai    ho    saat    taa   san    ji      bou   ng   jing
為何殺身以補吾形
 mok  wai    hek  sou    do   haau  jim            jau   paa   ging  sam  zan  ding
莫畏吃素多考驗  休怕驚心鎮定
daan  kau  ngo  sam  zung  lok  coeng wing
但求我心中樂暢永
baak   coi  dung   gu   suk   mai  zeoi  zing  sing
白菜冬菇粟米最淨性
juk  dau   gam   zam   ho    ji    cing
玉豆金針可怡情
 zing   hek   sou    coi    do   mei    lai             gwo  coi  cing   ho joeng ming
淨吃素菜多美麗  果菜清可養命
 jin   nin   jau  gung  dak  jau  joeng  sing
延年有功德又養性

daan   hek    sou  coi    do    mei   mei           san   jaa   cing   hau   jaa   zing
但吃素菜多美味  身也清口也淨
 wai     ho   saat   taa    san    ji     bou    ng    jing
為何殺身以補吾形
 mok   wai  hek   sou    do  haau  jim             jau   paa   ging  sam  zan ding
莫畏吃素多考驗  休怕驚心鎮定
daan  kau  ngo  sam  zung  lok  coeng wing
但求我心中樂暢永

baak  gaap  zyu  gwai  gai  ngaap jau  fat   sing
白鴿豬龜雞鴨有佛性 
jyu   haa   cing  waa   jiu  tung  cing
魚蝦青蛙要同情
  sin     ok    bou   jing  jan  gwo  ding            jau   hon hing  jyun  zaai  ging
善惡報應因果定  休看冤債勁 
  jan   ci   faat    jyu    sam  mong  gei  ming
仁慈發於心望記銘
jan    ci   faat    jyu   sam mong  gei  ming
仁慈發於心望記銘


 Ci      Bei      Dik       Mei     Lak

慈悲的彌勒

 

daai  daai    dik   tou     zi           zeon jung  naap cong sang han jyun
大大的肚子  盡容納蒼生恨怨 
 mou  kung   ci   gung  oi           zoeng sung zang zung sang  fuk    ci    hoi
無窮慈共愛  將送贈眾生福似海
  tin     tin   siu   min    loi             jung   diu   sai  gaan   bei   jyu    oi
天天笑面來  熔掉世間悲與哀
 bat    gun    gei  fung  juk   maa            tin     tin   hoi    hau   siu
不管譏諷辱罵  天天開口笑 
 ceoi    bin   sai  gaan  syut  taa  ngoi
隨便世間說他呆

daai   daai   dik   bou   doi           zong mun zung sang  dik  zeoi  gwo
大大的布袋  裝滿眾生的罪過
 seoi   jan  sing   sat   caam           zan    se   zeoi hoeng  Zou   Si    jing    co
誰人誠實懺  真赦罪向祖師認錯
  pou  sau   jau       jyun          waai mong zung sang  bat  teoi  zyun
普收有~  唯望眾生不退轉
 Dau  Seot  Tin Gaai   miu  sing            jyu   fat   sam soeng jing
兜率天界妙勝  與佛心相應
lung   waa   kei   doi  ting   fat  sing
龍華期待聽佛聲

haau   faat  Mei  Lak            fun   syu  jung  mat
效法彌勒  寬恕容物
 zeon  ngo    ci  sang  wang dou  heoi  mok   gu    zap
盡我此生宏道去莫固執 
   ci      jyu   bei    siu   min   wo   hap
慈與悲笑面和合

jyun  haau  Lou   Zou   Si            zeon  jung    si    fei    bat   zoek    ji
願效老祖師  盡容是非不着意
jung  jan  ham  loeng  hau           teoi  dung  lei  zoeng  dik  faat  zau
容人涵量厚  推動理想的法舟
  fun   siu     jit    cing            jung  diu  sai  gaan  dik  laang bing
歡笑熱情  熔掉世間的冷冰
  sau  sam   sau  dou  soeng  lok    ji    zo    jan
修心修道常樂意助人
  jan    ci   mou   geoi   bat    siu   cam
仁慈無懼不消沉

 jyun  bui    Si     bou   doi           gung  tong  bun   Si   sau  jyun  heoi
願背師布袋  共同伴師收圓去
 ceoi   jyun   loi    dou  faa             fu     jyu   lok   jaa   bat   sam soeng gwaa
隨緣來渡化  苦與樂也不心上掛
 pou   sau   jau   jyun           hang dou seon  sam  bat  teoi  zyun
普收有緣  行道信心不退轉
   ci     hak    do    nou   lik   heoi   sat   zok   sat  hang
此刻多努力去實作實行
 lung waa    loi     jat    zoi    wui    Si
龍華來日再會師

haau   faat  Mei   Lak           fun   syu  jung  mat
效法彌勒  寬恕容物 
 zeon  ngo   ci  sang  wang  dou  heoi  mok   gu    zap
盡我此生宏道去莫固執
   ci     jyu    bei    siu   min    wo   hap
慈與悲笑面和合

 jyun    ci    Mei   Lak            fun   syu  jung  mat
願似彌勒  寬恕容物 
 zeon  ngo    ci   sang wang  dou heoi   mok   gu   zap
盡我此生宏道去莫固執
   ci     jyu    bei     siu   min   wo   hap
慈與悲笑面和合
   ci     jyu    bei     siu   min   wo   hap
慈與悲笑面和合
 


 
Sam   Leoi     Dik    Gun    Jam

心裡的觀音

Gun  Jam  Gun   Sai   Jam          Daai  Bei   Sam  Gun Sai  Jam

觀音觀世音  大悲心觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam

拔除疾苦共危難  我心中有觀世音

Gun  Jam  Gun   Sai   Jam          Daai  Bei   Sam  Gun Sai  Jam

觀音觀世音  大悲心觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam

拔除疾苦共危難  我心中有觀世音 fau    cam   zoi    sai   gaan   fu   hoi   dik  zung  sang

浮沉在世間苦海的眾生

 loen  wui  maan  gip   cin   san           mut  faat   zyu   zoi   sang   sei

輪迴萬劫千身  沒法主宰生死

heoi   faa    gaa   ging  leoi           zou   jip   mou kung maan zoi  wai  ham

虛花假境裡  造孽無窮萬載遺憾Gun  Jam  Gun   Sai   Jam          Daai  Bei   Sam  Gun Sai  Jam

觀音觀世音  大悲心觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam

拔除疾苦共危難  我心中有觀世音hung  can    lik    gip    fu    hoi   dik  zung  sang             jip   jyun  zeoi mun  san

紅塵歷劫苦海的眾生  業緣罪滿身

hang   jau    tin    jan     si     dak           cin    gu    sam  faat

幸有天恩師德  千古心法 

gaau  ngo    zoi   dou   jing    sik    ze   sam

教我再度認識這心Gun  Jam  Gun   Sai   Jam          Daai  Bei   Sam  Gun Sai  Jam

觀音觀世音  大悲心觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam

拔除疾苦共危難  我心中有觀世音  jan    jan  haau  faat  Gun  Sai   Jam         gung  tung hok  zou  Gun  Jam

人人效法觀世音  共同學做觀音

 mut   jau    jat    gei     dik     si    sam           hei   sang  siu   ngo

沒有一己的私心  犧牲小我 

  gaa   gaa    dou   jau  Gun  Sai  Jam

家家都有觀世音Gun  Jam  Gun   Sai   Jam          Daai  Bei   Sam  Gun Sai  Jam

觀音觀世音  大悲心觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam

拔除疾苦共危難  我心中有觀世音 jyun ceoi  zeon  gei   geoi  sam zung   dik  zung sang

願除盡寄居心中的眾生

  jan    jan   zeon  faat   ci    sam           wun sing sam  leoi   dik   Gun  Jam

人人盡發此心  喚醒心裡的觀音

gwong  fai  bun  sing              go     go    jaa    si    Gun  Sai   Jam

光輝本性  個個也是觀世音Gun  Jam  Gun   Sai   Jam          Daai  Bei   Sam  Gun Sai  Jam

觀音觀世音  大悲心觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam

拔除疾苦共危難  我心中有觀世音

  bat   ceoi    zat    fu  gung ngai naan           ngo   sam  zung  jau  Gun  Sai  Jam
拔除疾苦共危難  我心中有觀世音